Sprostredkovanie bývania a podporné služby ako nástroj sociálneho začlenenia

10.11.2023

V období august 2021 až november 2023 sme realizovali projekt zameraný na podporu bývania. 

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej situácie, oddlžovaní, zvyšovaní sociálnych zručností vrátane finančnej gramotnosti a pracovných zručností prostredníctvom aktívneho zapojenia. Cieľovú skupinu predstavujú marginalizovaní jednotlivci/rodiny zo segregovaných osadách v okrese Poprad a Kežmarok, pre ktoré zotrvávanie v segregovanej lokalite predstavuje prekážku sociálneho začlenenia. Očakávaným výsledkom je získanie a udržanie bývania u 7 jednotlivcov/rodín a získanie zručností a návykov na zabezpečenie spôsobilosti platiť náklady na bývanie a ostatné životné náklady.

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Celkové náklady projektu: 187 693,16 EUR, výška nenávratného finančného príspevku: 187 308,50 EUR, vlastné zdroje žiadateľa: 9 384,66 EUR. 

Do projektu bolo zapojených celkom 9 rodín (35 osôb), ktorým bol poskytovaný príspevok na nájomné počas 3 - 18 mesiacov. Dĺžka poskytovania príspevku bola závislá od potrieb rodín, spolupráce rodiny na zlepšovaní svojej situácie a rozpočtu projektu. Počas doby poskytovania príspevku na nájomné bola rodinám poskytovaná podpora a sociálne poradenstvo pri riešení životnej situácie tak, aby po ukončení poskytovania príspevku bola rodina schopná samostatne hradiť náklady na bývanie a ostatné životné náklady. Išlo napríklad o pomoc pri riešení zadlženosti, hľadaní vhodného zamestnania, uplatňovaní nárokov (napríklad výživné alebo náhradné výživné), vzdelávanie v oblasti hospodárenia, zostavovania a čerpania rodinného/osobného rozpočtu ale napríklad aj hľadanie riešení s pomocou príbuzných. Zo zapojených 9 rodín si ku koncu realizácie projektu (november 2023) udržali všetky rodiny bývanie, niektorým rodinám bola sprostredkovaná ďalšia materiálna pomoc. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu ich životnej situácie, integrácie do spoločnosti aj kvality života. Zapojené rodiny budú naďalej monitorované a bude im poskytované poradenstvo a pomoc prostredníctvom terénnych pracovníkov organizácie v rámci terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, aby sa predišlo k zhoršeniu situácie rodín a bola zabezpečená udržateľnosť dosiahnutých výsledkov a následné aktivity. 

ITMS2014+: 312041BCK3

Doba realizácie: 08/2021-11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                                     www.employment.gov.sk