Zamestnanie Pre človeka

07.09.2022

6.9.2022: Naša organizácia začala v septemberi 2022 s realizáciou projektu Krok za krokom k zamestnaniu, ITMS2014+: 312081BVS3. V rámci projektu pracovníci aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré sú neaktívne na trhu práce a pomáhajú im krok po kroku umiestniť sa na trh práce. Sú to najmä aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností, osvetová činnosť, vzdelávacie aktivity zamerané na zmysel zamestnania, povinnosti a práva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov. Ďalej sú realizované aktivity ako pomoc pri evidencii uchádzačov o zamestnanie, pomoc pri hľadaní práce alebo brigády, mentorovanie pri získaní zamestnania a pomoc pri udržaní zamestnania. Projekt je realizovaný v období od 1.9.2022 do 30.11.2023. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk a www.employment.gov.sk. Výška podpory predstavuje 149709,00 eur.