Podpora zamestnávania

Názov projektu: Zamestnanie Pre človeka

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej situácie, oddlžovaní, zvyšovaní sociálnych zručností vrátane finančnej gramotnosti a pracovných zručností prostredníctvom aktívneho zapojenia. Cieľovú skupinu predstavujú marginalizovaní jednotlivci/rodiny zo segregovaných osadách v okrese Poprad a Kežmarok, pre ktoré zotrvávanie v segregovanej lokalite predstavuje prekážku sociálneho začlenenia. Očakávaným výsledkom je získanie a udržanie bývania u 7 jednotlivcov/rodín a získanie zručností a návykov na zabezpečenie spôsobilosti platiť náklady na bývanie a ostatné životné náklady.

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Výška príspevku: 187 710,00 EUR

ITMS2014+: 312041BCK3

Doba realizácie: 08/2021-11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk