Pre človeka - miesto  

pre všetkých

ľudí s dobrým 

srdcom.

ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity 

6.9.2022: Naša organizácia začala v septemberi 2022 s realizáciou projektu Krok za krokom k zamestnaniu, ITMS2014+: 312081BVS3. V rámci projektu pracovníci aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré sú neaktívne na trhu práce a pomáhajú im krok po kroku umiestniť sa na trh práce. Sú to najmä aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností, osvetová činnosť, vzdelávacie aktivity zamerané na zmysel zamestnania, povinnosti a práva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov. Ďalej sú realizované aktivity ako pomoc pri evidencii uchádzačov o zamestnanie, pomoc pri hľadaní práce alebo brigády, mentorovanie pri získaní zamestnania a pomoc pri udržaní zamestnania. Projekt je realizovaný v období od 1.9.2022 do 30.11.2023. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácií na www.ludskezdroje.gov.sk a www.employment.gov.sk. Výška podpory predstavuje 149709,00 eur. 

7.8.2021: Naša organizácia od 1.8.2021 do 30.11.2023 realizuje projekt Sprostredkovanie bývania a podporné služby ako nástroj sociálneho začlenenia. Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej situácie, oddlžovaní, zvyšovaní sociálnych zručností vrátane finančnej gramotnosti a pracovných zručností prostredníctvom aktívneho zapojenia. Cieľovú skupinu predstavujú marginalizovaní jednotlivci/rodiny zo segregovaných osadách v okrese Poprad a Kežmarok, pre ktoré zotrvávanie v segregovanej lokalite predstavuje prekážku sociálneho začlenenia. Očakávaným výsledkom je získanie a udržanie bývania u 7 jednotlivcov/rodín a získanie zručností a návykov na zabezpečenie spôsobilosti platiť náklady na bývanie a ostatné životné náklady. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celková výška podpory: 187810,00 eur

Pomoc mnohodetným rodinám

V rámci našich projektov pomáhame viacdetným rodinám v núdzi. Našim cieľom je aby sa zlepšila kvalita života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Cez naše projekty poskytujeme takýmto rodičom pomoc, ktorá im pomôžu prekonať toto náročné obdobie v ich živote. Zameriavame sa najmä na rodiny s jedným alebo viacerými postihnutými deťmi a neúplné rodiny.

Práca s imigrantami

Dlhodobo pracujeme s ľuďmi, ktorí opustili svoj domov a hľadajú nové miesto pre život. Angažujeme sa v pomoci komunite irackých kresťanov, ktorí prišli na Slovensko z dôvodu prenasledovania kvôli viere. Za posledné 4 roky sme absolvovali viac ako 40 stretnutí a diskusií vo všetkých častiach Slovenska s cieľom scitlivovania ľudí  v tejto problematike.

Humanitárna pomoc

Pomáhame ľuďom v núdzi distribúciou šatstva, potravín a spájaním núdznych s ochotnými darcami. Budujeme sieť jednotlivcov a organizácií, ktorí sú ochotní pomáhať a tých, ktorí pomoc potrebujú. V súčasnosti pôsobíme najmä v oblasti SPiša a Rožňavy.

Ľudské práva a vzdelanie

Pracujeme s marginalizovanou komunitou a najmä s organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa im dlhodobo venujú. Poskytujeme materiálne vybavenie, humanitárnu pomoc a v prípade potreby aj iné formy pomoci, napr. poradenstvo v rôznych oblastiach.

Aký je náš príbeh

Organizácia vznikla v roku 2014 s cieľom pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľov za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci a sociálnej pomoci, zabezpečovania zmysluplného trávenia voľného času detí a rozvoja zručností. Dlhodobo spolupracujeme s organizáciami, ktoré sa venujú pomoci migrantom, humanitárnej a rozvojovej pomoci, pomoci marginalizovaným skupinám najmä pri poskytovaní materiálnej pomoci a organizovaní rôznych podujatí a voľnočasových aktivít. V rámci spolupráce využívame vybavenie a priestory partnerských organizácií formou bezplatného nájmu alebo pracujeme priamo v teréne.

KRAJINY

Pomáhame ľuďom na Slovensku, v Iraku a v Keni.

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

V spolupráci s organizáciami ako eRko, Pokoj a dobro - pomoc utečencom, Gréckokatolícka rómska misia, či LUX Communications sme za posledné 4 roky realizovali projekty na Slovensku a v ďalších krajinách. 

42 DOBROVOĽNÍKOV

Pri našich aktivitách sme odkázaní na pomoc dobrovoľníkov, ktorým sme za ich obetu a nezištnú pomoc veľmi vďační. Dobrovoľníci sú z radov stredoškolákov, zamestnancov firiem, či spoločenstiev veriacich.

22 RODÍN

Pomohli sme viac ako dvom desiatkam rodín. Pomoc bežne trvá približne 2 roky. našou snahou je, aby rodiny z dlhodobého hľadiska dokázali fungovať nezávisle, bez vonkajšej pomoci.

AKO POMÁHAME

Aktuálne projekty
 

6.9.2022: Naša organizácia začala v septemberi 2022 s realizáciou projektu Krok za krokom k zamestnaniu, ITMS2014+: 312081BVS3. V rámci projektu pracovníci aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré sú neaktívne na trhu práce a pomáhajú im krok po kroku umiestniť sa na trh práce. Sú to najmä aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností, osvetová činnosť,...

Vďaka podpore Active Citizens Fund začíname s realizáciou projektu Filmom búrame predsudky, ktorý je podporený prostredníctvom Ative Citizens Fund (ACF). ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti...

POMOC UKRAJINE

23.03.2022

Od prvého dňa konfliktu na Ukrajine máme zastúpenie na hraničných priechodoch a na západe Ukrajiny, kde situáciu sledujú naši pracovníci, ktorí nám poskytujú obraz o aktuálnom dianí a pomáhajú utečencom pri zabezpečení dopravy či bývania v spolupráci s ďalšími organizáciami.ČO TERAZ?

Podporte nás