Rozvoj zručností


Kurzy varenia

Vedieť variť nie je samozrejmé, o čom sa presviedčame aj pri našej práci s rodinami v núdzi a rodinami z marginalizovaných komunít, kde dochádza k strate kontinuity medzigeneračného odovzdávania rodičovských a rodinných zručností. Mamy sa často od svojich rodičov nemali ako naučiť variť, najmä ak vyrastali v detských domovoch. Často varia z polotovarov a veľmi nezdravo, čo sa prejavuje aj na zdravotnej kondícii celých rodín. Preto sme začali realizovať projekt Kurzu varenia pre viacdetné rodiny.


Kurzy finančnej gramotnosti a finančné poradenstvo

Chudoba niektorých rodín a krízové situácie nemajú príčinu v nedostatku, ale v nesprávnom hospodárení, nesprávnom určovaní priorít, nevedmosti. Preto realizujeme kurzy finančnej gramotnosti a individuálne poradenstvo. Učíme ľudí správne si zadeliť finančné zdroje a tiež šetriť ostatnými zdrojmi - najmä energiami. 


Rozvoj rodičovských zručností 

Negatívnym javom v chudobných a vylúčených komunitách je absencia rodičovských zručností. Dôsledkami sú nepripravenosť detí na školské vzdelávanie, zaostávanie vo vzdelaní, čím deti strácajú šancu na sebesačnosť a ekonomickú nezávislosť. Rozvoj rodičovských zručností v oblasti stravovania, zdravotnej starostlivosti, hygieny, výchovy, vzdelávania je preto dôležitou časťou našej práce. 


Praktické kurzy na získanie zručností pre trh práce 

U vylúčených komunít je bežným javom dlhodobá nezamestnanosť z dôvodu nízkeho vzdelania, chýbajúcej kvalifikácie, chýbajúcich návykov. Ako náhradu vzdelávania a získavania kvalifikácie realizujeme rôzne kurzu v oblastiach, pre ktoré nie je potrebné certifikované vzdelanie a sú dôležité praktické zručosti. Pravidelne organizujeme kurzy šitia či rozvoj pracovných zručností v našej organizácii alebo v spolupráci s parterskými organizáciami alebo firmami. Klienti sa zapájajú do pracovných aktivít pri údržbe areálov, záhrad, fariem a tak získavajú väčšiu šancu nájsť si platenú brigádu či zamestnanie.